A DATATRONIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ETIKAI ÉS ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXE
2023-01

1. Bevezető rendelkezések

A DATATRONIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság) elkötelezetten törekszik a jogszerű, etikus és átlátható működésre.
Munkaköri feladataik ellátása közben Társaságunk munkavállalói mindig kötelesek törvényesen és etikusan, a Társaság legjobb érdekét szem előtt tartva eljárni. Jelen etikai kódex („Etikai Kódex”) az alapvető irányelveket határozza meg, ugyanakkor nem szabályozza részletesen az elvárt etikus viselkedés minden formáját.

Társaságunk, mint Oracle Partner betartja; és viszonteladóival, alkalmazottaival és megbízottaival betartatja az Oracle Partneri Magatartási és Üzleti Etikai Kódex előírásait.
Jelen Etikai Kódexet elérhetővé tesszük a www.datatronic.hu weboldalon.

2. Jogszabályoknak való megfelelés

Társaságunk ismeri és betartja a jogszerű üzleti működéssel kapcsolatos jogi előírásokat és kereskedelmi gyakorlatot. Betartjuk valamennyi érvényesen vállalt szerződéses kötelezettségünket, és nem élünk vissza jogainkkal.
Munkavállalóinknak mindenkor követniük kell a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, a jelen Etikai Kódexet, valamint az Oracle Partneri Magatartási és Üzleti Etikai Kódexet is beleértve. Munkavállalóinknak gondoskodniuk kell a megfelelő és jogszerű működésről, és pontosan, tisztességesen kell elvégezniük feladataikat.

3. Tisztességes üzleti magatartás

Társaságunk részt vesz az üzleti versenyben, ennek során tartózkodik az üzleti verseny megsértésétől, bármely üzleti partnere hírnevének rontásától és a versenytársai hitelességét rontó bármely viselkedéstől.
Társaságunk különösen körültekintően ügyel arra, hogy kereskedelmi tevékenységünk ne sértse a versenyt, ennek keretében önálló árképzési és értékesítési döntéseket hozunk és tiltott módon nem működünk együtt, illetve nem hangoljuk össze a működésünket versenytársakkal, munkavállalóink nem egyeztethetnek az árakról, és nem köthetnek semmilyen formális vagy informális megállapodást semmilyen versenytárssal az árakra, engedményekre, az üzleti feltételekre vagy a működésre és azokra a csatornákra vonatkozóan, amelyekben Társaságunk versenyez, amennyiben az ilyen egyeztetés vagy megállapodás ellentétes az alkalmazandó versenyjogszabályokkal.
Ezen túlmenően a Társaságunk munkavállalói felelősek a fogyasztókkal és üzleti partnerekkel fennálló bizalmi kapcsolat felépítéséért. A fogyasztókat és üzleti partnereket tisztességesen, az egyenlő bánásmód követelményére figyelemmel kell kezelni.
Társaságunk elkötelezett valamennyi alkalmazandó kereskedelmi szabályozás, korlátozás, szankció és import-export embargó betartása mellett.
A vevőket és üzleti partnereket minden esetben tisztességesen és egyenlően kell kezelni, a termékeket és szolgáltatásokat tisztességes és pontos tájékoztatással kell megjeleníteni (tisztességes marketing és reklám), és valamennyi lényeges információt meg kell osztani.

4. Korrupció elleni fellépés

Társaságunk határozottan ellenzi a korrupció minden formáját.
Társaságunk és annak tagjai, vezető tisztségviselői és munkavállalói mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a megvesztegetést a kormányzati és a magánszektorban, annak okától függetlenül. Ennek megfelelően nem követhetnek el, nem engedélyezhetnek olyan cselekményt, illetve harmadik személyt nem jogosíthatnak fel olyan cselekményre, amely a mindenkor hatályos, a közélet tisztáságára vonatkozó jogszabályok, korrupció ellenes előírások megsértését eredményezi. Jelen kötelezettség különösképpen a kormányzati szervek kormánytisztviselői, megbízottai, valamint közeli hozzátartozóik, illetve ezen személyek szoros baráti köréhez tartozók számára eszközölt jogellenes kifizetésekre vonatkozik.
A korrupcióellenes szabályoknak való megfelelőségi kötelezettségére tekintettel Társaságunk a részére a vele szerződő fél által kifizetett összeget vagy egyéb díjazást nem használja fel törvénytelen célokra, különösen a korrupcióellenes törvényeket sértő célokra, azaz közvetlenül vagy közvetetten (más közreműködő igénybevételével) nem ad vagy ígér jogtalan előnyt (nem teljeskörűen, de idetartozik pl. készpénz, árengedmény, túlfizetés, támogatás, jutalék stb.) közfunkciót ellátó személynek/szervnek vagy magánszemélynek abból a célból, hogy a másik szerződő félnek, vagy az ő nevében eljáró személy(ek)nek üzletszerzéshez vagy üzlet megtartásához segítséget nyújtson.
Társaságunk nem alkalmaz olyan alvállalkozót, tanácsadót, megbízottat vagy képviselőt, akinek a személyét, hírnevét és integritását dokumentáltan ne vizsgálta volna meg alaposan, továbbá nem alkalmaz olyan alvállalkozót, tanácsadót, megbízottat vagy képviselőt, aki nem tartja be a korrupcióellenes törvényeket, továbbá a korrupcióellenes törvények be nem tartása esetén azonnal tájékoztatja erről az érintett szerződő felet.

A „közfunkciót ellátó személy” fogalma magában foglalja a következő személyeket:

  • valamely kormány vagy annak bármely minisztériuma, kormányszerve, hatósága vagy annak munkáját segítő szervezet (törvényhozó, adminisztratív és bírói szerv) tisztségviselőjét, tisztviselőjét vagy munkavállalóját, regionális kormányzati szerv, helyi önkormányzat tisztségviselőjét, tisztviselőjét vagy munkavállalóját, nemzetközi közszervezetek tisztségviselőjét, tisztviselőjét vagy munkavállalóját;
  • olyan személyt, aki hivatalos minőségben vagy közfunkciót ellátva kormány vagy minisztérium, kormányszerv, hatóság vagy annak munkáját segítő szervezet, regionális kormányzati szerv vagy nemzetközi közszervezet nevében és javára jár el;
  • politikai pártok tisztségviselőit (vagy magát a politikai pártot);
  • közfunkciót ellátó szerv hivatalára pályázó jelölteket;
  • nemzetközi szervezetek (pl. az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy a Világbank) tisztségviselőit;
  • olyan személyeket, akik tisztségviselőként funkcionális jogkörrel rendelkeznek, de ténylegesen nem állnak az adott közfunkciót ellátó szerv alkalmazásában;
  • közfunkciót ellátó szervek vagy közfunkciót ellátó személyek konzultánsait és különleges tanácsadóit; valamint
  • a köztulajdonban lévő vállalatok és intézmények tisztségviselőit és munkavállalóit (az üzleti alapon működő vállalatokét is), ideértve a kórházakat, egészségügyi létesítményeket és egyetemeket.

A „közfunkciót ellátó szerv” fogalma magában foglalja a következőket: központi vagy regionális/helyi, állami, kormányzati (ideértve a dekoncentrált, kormányzati felügyelet alatt működő szerveket is), önkormányzati vagy nemzetközi, törvényhozó, adminisztratív vagy bírói szerv.
Munkavállalóinknak tilos bármilyen jutalmat (például megvesztegetést, ajándékot és ingyenes szolgáltatást, kedvezményt vagy visszatérést) elfogadni vagy adni bármilyen formában és bármilyen üzleti kapcsolatban.
Ajándékot csak központilag lehet adni a vezetőség jóváhagyásával, és a munkavállalók nem adhatnak egyedi ajándékot üzleti partnereknek, és nem fogadhatnak el üzleti partner által nyereség céljából felajánlott ajándékokat, kedvezményeket vagy pénzt, illetve jutalékot.

5. Titoktartás

A tisztességes üzleti működés során kiemelten fontos Társaságunk számára az üzleti titkok megőrzése.
A munkavállalóink kötelesek titkosan és bizalmasan kezelni minden olyan információt, ami munkaköri feladataik ellátása közben jutott a tudomásukra, és nem általánosan ismert vagy elérhető a nyilvánosság számára.
Kizárólag azon munkavállalóink férhetnek hozzá bizalmas információkhoz, akik számára a unkakörük ellátásához elengedhetetlenül szükséges, hogy a bizalmas információhoz hozzáférjenek, és azokról tudomással bírjanak.
Társaságunk maradéktalanul betartja és munkavállalóval, megbízottjaival betartatja az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseit.
Társaságunk tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, ennek megfelelően nem vesz részt védett szellemi tulajdon engedély nélküli használatában, másolásában, terjesztésben vagy megváltoztatásában.

6. Adatvédelem

Társaságunk az általa akár adatkezelőként, akár adatfeldolgozóként végzett adatkezelés során biztosítja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, annak érdekében, hogy az érintett természetes személyek -ideértve Társaságunk munkavállalóit is- magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.
Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
A Társaságunk által kezelt személyes adatokhoz kizárólag azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük van. Társaságunk biztosítja, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

7. Nyilvántartás, jelentéskészítés, pénzügyi feddhetetlenség

Könyvelésünket, nyilvántartásainkat, számláinkat és pénzügyi jelentéseinket kellő részletességgel, valósághűen és tranzakcióinkat megfelelően tükröző módon vezetjük, illetve állítjuk össze.
Elkötelezzük magunkat a tisztességes adózás mellett, és tartózkodunk minden adóelkerülő gyakorlattól, mint pl. a nyugta- vagy számlaadási kötelezettség elmulasztásától, vagy valótlan költségszámlák elszámolásától.
Társaságunk határozottan ellenzi a pénzmosás minden formáját, és csak olyan partnerekkel tart fenn üzleti kapcsolatot, amelyek jogszerű forrásból finanszírozott, törvényes üzleti tevékenységet folytatnak.
A munkavállalóink kötelesek követni a Társaság számviteli eljárásait annak érdekében, hogy minden ügylet rögzítve és dokumentálva legyen a vonatkozó szabályok szerint.

8. Emberi jogok

A Társaság tiszteletben tartja minden olyan személy emberi méltóságát és jogait, akivel a Társaság és munkavállalói munka közben kapcsolatba lépnek, ideértve a Társaság saját munkavállalóit is, és semmilyen módon nem okozza vagy járul hozzá az emberi jogok megsértéséhez.
A munkavállalóink tevékenységük során kötelesek mindenkivel szemben tisztelettudóan, kellő figyelemmel és az emberi méltóságot tiszteletben tartva viselkedni.

9. Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás

Társaságunk a foglalkoztatás minden területén egyenlő esélyeket biztosít, és semmilyen jogszerűtlen hátrányos megkülönböztetést és zaklatást nem tűr el. Tilos mind a közvetlen, mind a közvetett hátrányos megkülönböztetés faji hovatartozás, bőrszín, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nyelv, vallás, érdekképviselethez való tartozás, politikai vagy más vélemény, nemzetiséghez való tartozás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, születési vagy más jellemző alapján.
Munkavállalóink kötelesek tartózkodni a hátrányos megkülönböztetés minden megnyilvánulási formájától.

10. Munkafeltételek

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy foglalkoztatási gyakorlatában is ösztönözze az egyenlőséget. Határozottan ellenezzük a gyermekkorú munkavállalók foglalkoztatását vagy szerződtetését és a kényszermunka vagy a kötelező munkavégzés bármely formáját. Társaságunk elítéli továbbá a bejelentés nélküli foglalkoztatás minden formáját, ami torzítja a versenyt, és rombolja a társadalombiztosítási és adórendszer pénzügyi alapjait.

11. Környezet- és munkavédelem

Társaságunk tiszta, biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosít. Társaságunk elkötelezetten törekszik működése környezetterhelésének minimumra szorítására a nem megújuló erőforrás-felhasználás (pl. energia és víz), valamint a károsanyag-, és hulladékkibocsátás mérséklésével. A munkavállalók kötelesek közreműködni a környezetre gyakorolt káros kibocsátás minimalizálásában. Munkavállalónk kötelesek a munkavédelmi szabályok betartásával hozzájárulni az egészséges és biztonságos munkahely fenntartásához.

12. Összeférhetetlenség

Társaságunk döntései objektív és tisztességes helyzetértékelésen alapulnak, amelynek során kerüli a befolyásolás lehetőségét. Társaságunk nem engedélyezi a vezetői, képviselői és munkavállalói részére, hogy saját előnyükre használják a Társaság vagyonát, információit, személyes adatait, vagy a pozíciójukat kihasználva személyes előnyökhöz jussanak, vagy a Társasággal versenyezzenek.
Munkavállalóinktól elvárjuk, hogy munkakörükbe tartozó feladataik ellátása során mindenkor józan ítélőképességük szerint, a Társaság érdekét maximálisan szem előtt tartva járjanak el. „Összeférhetetlenség” akkor áll fenn, ha egy munkavállaló személyes (illetve potenciálisan ismerőseihez vagy családjához fűződő) érdeke nem esik egybe a Társaság érdekével.